Timetable

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY SATURDAY
3:30PM-4:00PM 3:30PM-4:00PM 3:30PM-4:00PM 3:30PM-4:00PM 9:00PM-9:45PM
PRIVATE PRIVATE PRIVATE PRIVATE JUNIOR WHITE
LESSONS LESSONS LESSONS LESSONS TO YELLOW
4:00PM-5:00PM 4:00PM-5:00PM 4:00PM-5:00PM 4:00PM-5:00PM 9:30PM-10:30PM
WHITE WHITE WHITE WHITE GREEN
TO YELLOW TO YELLOW TO YELLOW TO YELLOW AND ABOVE
5:00PM-6:00PM 5:00PM-6:00PM 5:00PM-6:00PM 5:00PM-6:00PM
GREEN GREEN GREEN GREEN
AND ABOVE AND ABOVE AND ABOVE AND ABOVE
6:15PM-7:30PM 6:15PM-7:30PM 6:15PM-7:30PM
TEEN TEEN TEEN
ADULT ADULT ADULT
                                   

BRIAN MACKIE KARATE PERTH

GOJU-KAI KARATE ACADEMY OF JAPAN